News & Perspective

Dec 12, 2016

Dec 12, 2016

Flu Scan for Dec 12, 2016

H7N9 cases in China
Avian flu in France, Finland
Generic Tamiflu

Feb 10, 2017

Feb 10, 2017

News Scan for Feb 10, 2017

Saudi MERS case
Senate confirms HHS pick
Avian flu update